మే 19 నుండి పెరగనున్న వడగాలులు.. 47 డిగ్రీలకు పెరనున్న ఉష్ణోగ్రతలు | Weather In Telugu States

మే 19 నుండి పెరగనున్న వడగాలులు.. 47 డిగ్రీలకు పెరనున్న ఉష్ణోగ్రతలు | Weather In Telugu States

Tags: