ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ, వైసీపీ నేతలకు గాలం వేసిన వైట్ కాలర్ మోసగాడు

ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ, వైసీపీ నేతలకు గాలం వేసిన వైట్ కాలర్ మోసగాడు

Tags: