ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ, ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ - Ajai Rao about By Election 2019

ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ, ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ - Ajai Rao about By Election 2019

Tags: