‘எனக்கு பிடித்த ஊர் சென்னை என்றதால் மகளை அனுப்பினேன்’ - பாத்திமாவின் தந்தை உருக்கம் - IIT Madras

‘எனக்கு பிடித்த ஊர் சென்னை என்றதால் மகளை அனுப்பினேன்’ - பாத்திமாவின் தந்தை உருக்கம் - IIT Madras

Tags: