ತಾವು ಮಾಡದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಾರರಾದ ರೈತರು; Siddu ಕ್ಷೆತ್ರದ BDCC Bankನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ Corruption.!

ಸಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ. ತಾವು ಮಾಡದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರೈತರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ.

Tags: