47 డిగ్రీలకు చేరిన ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూ బెంభేలెత్తుతున్న జనం..!

47 డిగ్రీలకు చేరిన ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతూ బెంభేలెత్తుతున్న జనం..!

Tags: